اين وب‌سايت پيرو بخشنامه شماره 118793 / 1 مورخ 16 / 07 / 99 و در راستاي اجراي ماده 1 مصوبه شماره يك جلسه شانزدهم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات،
در خصوص ايجاد وب‌سايتي با موضوع
"شفافيت و دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات" ايجاد شده است

logo.png سامانه مجوز هاي وزارت نيرو
tinyLogo.png سامانه شفاف توانير
abfa-(1).jpg سامانه شفاف شرکت آب و فاضلاب کشور
hara.jpg سامانه شفاف شرکت نيروگاه هاي برق حرارتي
low.jpg تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق